O5: ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

215 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทปราการ  10290

โทรศัพท์/fax  02-4632692 E-mail : Schoolknn2561@gmail.com

Facebook : โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย-คนน-1981217702135107/