O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุแข่งขัน รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง

                                                   

                                                ว5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุแข่งขัน ครูผู้ช่วย

                                        ว11 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุแข่งขัน

ว 14 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุแข่งขัน

ว.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนวิทยฐานะ