O2: ข้อมูลผู้บริหาร

นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยุ่อุปถัม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

โทรศัพท์/fax  02-4632692   E-mail : Schoolknn2561@gmail.com