ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

        1.1  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ 215  หมู่ 10 ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 0-2463-2692  โทรสาร 0-2463-2692 

        1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3

        1.3  เขตพื้นที่บริการ หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

        2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางกันยารัตน์  จิตตเกษม  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)

        2.2  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

                      โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2482  โดยพระครูศาสตร์อดีตเจ้าอาวาสวัดคู่สร้าง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว   มี 3 ห้องเรียน ขนาด 8x10 เมตร    หลังคามุงจาก  สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน  พ.ศ. 2483  ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบางปลากด  มีนายทิพย์  ศรีสุข  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งหมด 80 คน

พ.ศ. 2485   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนประชาบาลตำบลบางปลากด 6”  มีครูใหญ่มาดำรงตำแหน่งตามลำดับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2488 จนถึงปัจจุบัน   รวม  8  ท่าน   ได้แก่

1. นายทิพย์  ศรีสุข                                          พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2502

2. นายประสิทธ์  ปรางอยู่                                พ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2515

3. นายบุญมา  โฮมคำจันทร์                            พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2532

4. นายณรงค์  ธีระกุล                                       พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2545

5. นางกัณฑิมา  โกบประยูร                             พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2556

6. นายไพทูร  จันตะเภา                                   พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557

7. นายธรรมศักดิ์  ฝอยทอง                              พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560

8. นางสมหมาย  เนียมฉาย รักษาการแทน      พ.ศ. 2560 – พ.ศ. ๒๕๖๑

9. นางกันยารัตน์  จิตตเกษม                            พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน