กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ต.ค. 2563 20:27 Admin Knn แก้ไข O3: อำนาจหน้าที่
4 ต.ค. 2563 20:24 Admin Knn แก้ไข O3: อำนาจหน้าที่
26 ก.ย. 2563 09:37 Admin Knn แก้ไข ศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส
26 ก.ย. 2563 09:36 Admin Knn แนบ ข่าวดูงาน.png กับ การศึกษาดูงาน “ การจัดการรียนรู้แบบ Active Learning “
26 ก.ย. 2563 09:36 Admin Knn สร้าง การศึกษาดูงาน “ การจัดการรียนรู้แบบ Active Learning “
26 ก.ย. 2563 09:35 Admin Knn แก้ไข อบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กลยุทย์ Active Learning ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC
26 ก.ย. 2563 09:35 Admin Knn แนบ ข่าวอบรม.png กับ อบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กลยุทย์ Active Learning ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC
26 ก.ย. 2563 09:35 Admin Knn สร้าง อบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กลยุทย์ Active Learning ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC
26 ก.ย. 2563 09:33 Admin Knn แก้ไข โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
26 ก.ย. 2563 09:32 Admin Knn แนบ ข่าวสถาปนาลูกเสือ.png กับ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
26 ก.ย. 2563 09:32 Admin Knn สร้าง งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
14 ก.ย. 2563 07:24 Admin Knn แก้ไข O12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14 ก.ย. 2563 07:23 Admin Knn แก้ไข O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
14 ก.ย. 2563 07:17 Admin Knn แก้ไข O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
14 ก.ย. 2563 07:16 Admin Knn แก้ไข O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
14 ก.ย. 2563 03:49 Admin Knn แก้ไข ศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส
14 ก.ย. 2563 03:49 Admin Knn แนบ ข่าวกิจกรรมจิตอาสา.png กับ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
14 ก.ย. 2563 03:49 Admin Knn สร้าง โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
14 ก.ย. 2563 03:48 Admin Knn แนบ ข่าวดาบส.png กับ ศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส
14 ก.ย. 2563 03:48 Admin Knn สร้าง ศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส
14 ก.ย. 2563 03:47 Admin Knn แนบ ข่าว ประเมินโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน .png กับ การประเมินโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
14 ก.ย. 2563 03:47 Admin Knn สร้าง การประเมินโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
14 ก.ย. 2563 03:45 Admin Knn แก้ไข กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563
14 ก.ย. 2563 03:45 Admin Knn แนบ ข่าววันวิทยาศาสตร์ .png กับ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563
14 ก.ย. 2563 03:43 Admin Knn แก้ไข O15: ข้อมูลสถิติการให้บริการ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า