กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ก.ย. 2564 09:42 Admin Knn แก้ไข O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
17 ก.ย. 2564 03:29 Admin Knn แก้ไข O37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
17 ก.ย. 2564 01:16 Admin Knn แก้ไข O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
17 ก.ย. 2564 01:16 Admin Knn แก้ไข O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
17 ก.ย. 2564 01:15 Admin Knn แก้ไข O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
17 ก.ย. 2564 01:14 Admin Knn แก้ไข O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
17 ก.ย. 2564 01:08 Admin Knn แก้ไข O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
17 ก.ย. 2564 01:04 Admin Knn แก้ไข O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15 ก.ย. 2564 06:08 Admin Knn แก้ไข O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน
15 ก.ย. 2564 06:08 Admin Knn แก้ไข O43 มาตราการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15 ก.ย. 2564 06:07 Admin Knn แก้ไข O43 มาตราการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15 ก.ย. 2564 06:06 Admin Knn แก้ไข O43 มาตราการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15 ก.ย. 2564 06:05 Admin Knn แก้ไข O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน
15 ก.ย. 2564 06:04 Admin Knn แก้ไข O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
15 ก.ย. 2564 06:00 Admin Knn แก้ไข O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
15 ก.ย. 2564 05:57 Admin Knn แก้ไข O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
15 ก.ย. 2564 05:38 Admin Knn แก้ไข O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
15 ก.ย. 2564 05:37 Admin Knn ย้ายหน้า O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ย. 2564 05:34 Admin Knn แก้ไข O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
15 ก.ย. 2564 05:33 Admin Knn แก้ไข O22: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
15 ก.ย. 2564 05:31 Admin Knn แก้ไข O23: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
15 ก.ย. 2564 05:26 Admin Knn แก้ไข O23: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
15 ก.ย. 2564 05:25 Admin Knn แก้ไข O22: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
15 ก.ย. 2564 05:21 Admin Knn แก้ไข O21: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
15 ก.ย. 2564 05:19 Admin Knn แก้ไข O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า