O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุแข่งขัน รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
                                                   
                                                ว5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุแข่งขัน ครูผู้ช่วย


                                        ว11 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุแข่งขัน


ว 14 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุแข่งขัน

ว.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนวิทยฐานะ