O2: ข้อมูลผู้บริหาร

                        

นางสาวเพ็ญรุ่ง  กลิ่นอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยุ่อุปถัม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์/fax  02-4632692   E-mail : Schoolknn2561@gmail.com